Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
https://www.facebook.com/dg8gagarin

Логопед и психолог

                                       

       В ДГ № 8 "Юрий Гагарин" град Казанлък с филиал в село Розово

вече четвърта година работят специалисти като психолог и логопед. 

           Детското заведение предлага уникалната възможност да се възползвате безплатно,

на територията на детската градина от услугите на 

           психолог: Ели Георгиева и логопед: Милица Топалова.          

Обща и допълнителна подкрепа

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие

     За  учебната 2023/2024г., за организиране и координиране процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата в детската градина в началото на учебната година със  заповед на директора е определен координатор - г-жа Ели Георгиева  - психолог, която да координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата, дейностите с педагогическите специалисти и с родителите.

От 2017 година  от бюджета на детската градина е назначен Екип за подкрепа на личностно развитие, който включва психолог и логопед. 
Тази учебна година специалистите в ДГ №8 ""Юрий Гагарин" са: Милица Топалова - логопед, Ели Георгиева - психолог.

За учебната 2023/2024г. в ДГ № 8 „Юрий Гагарин“ в изпълнение на чл.14 от Наредбата за приобщаващото образоване се  определят следните групи за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие и отговорните за това педагогически специалисти:

  • Обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език-учители по групи.
  • Прилагане на програми за психо-моторно познавателно и езиково развитие- общата подкрепа за личностно развитие -  от учителите в групите.
  • Индивидуална и групова работа при установени езикови, поведенчески и сензорни затруднения ще се извършва от специалисти логопед и психолог.

     Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата на възраст от 3г. до 3г. и 6м. за 2022/2023 учебна година.

В изпълнение на  заповед № 28/15.09.2023г. учителите Теодора Цанкова, Милена Бачварова и Цветелина Китова  /сертифицирани специалисти/ ще извършат ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата на възраст от 3г. до 3г.и 6м. в детската градина за учебната година.  Скрининг изследването ще се извършва с писменото съгласие, на родителите на децата. Този инструмент няма диагностична стойност, а цели да даде възможност за установяване на случаи на деца, при които процесите на развитие в една или друга област протичат с известни трудности.

Ранното идентифициране на затрудненията и забавяне в развитието и предприемането на съответните интервенции предполага навременното въздействие и постигане на позитивен изход за детето и за неговото семейство. Ето защо прилагането на скрининг инструмент в изследването на деца на тригодишна възраст може успешно да служи за насочване на децата с риск от проблеми в развитието към последваща диагностика и при необходимост – към ранна интервенция.   

    Допълнителна подкрепа за личностно развитие в ДГ №8 "Юрий Гагарин":

През учебната 2023/2024г., в ДГ № 8 „Юрий Гагарин“  се  предоставя   допълнителна подкрепа за личностно развитие на 8 деца. Съгласно чл.128, ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование. Със заповед на директора на ДГ № 8 „Юрий Гагарин“,  за всяко едно от децата е сформиран екип. В екипите са включени логопед, ресурсен учител, психолог и учителите от групата на детето.  На всички деца са изготвени  планове за подкрепа от екипа на детето, в който са поставени цели и задачи. През месец януари и в края на учебната година се  проследява  напредъка в развитието на всички деца, които през учебната 2023/2024г. ще получат допълнителна подкрепа за личностно развитие в детската градина.

    Политиката на ДГ № 8 „Юрий Гагарин“ е насочена  към пълноценното психическо и личностно развитие на децата в съответствие с индивидуалните им възможности и особености.

    През учебната 2023-2024г. с децата ще работи психологът Ели Георгиева. Основните  направления в работата на  психолога в детската градина са:

Диагностична дейност – изучаване индивидуалните особености на децата  със средствата на диагностиката. Всеки родител, при желание може да се договори и да присъства на провеждането на диагностиката на своето дете. Диагностиката в ДГ се провежда, за да се получи информация в каква насока е необходимо да се работи с детето, с цел неговото бъдещо развитие.

Развиваща и корекционна дейност– активно въздействие върху личността с цел формиране на ред индивидуално-психологически особености, необходими за по нататъшното им развития;

Психологическо консултиране – оказване на помощ на деца, педагози, родители по широк кръг личностни, професионални и други конкретни жизнени проблеми. Тук може при пълна конфиденциалност да се обсъждат въпроси, относно развитието на детето, както и взаимодействието му с околния свят.

Информиране и разяснение – помага на учители и родители относно разбирането на особеностите на всяка възраст, подбуждане на интерес към психологически знания, то трябва да даде особено знание, което да позволи на личността да види света по нов начин, да се достигне ново ниво на мислене, на основното на преодоляване на старите граници и бариери, основани на суеверия, митове, неправилни представи и закостенели педагогически теории.

Превенция – съхранение, укрепване и развитие на психическото здраве на децата  във всеки възрастов етап. Съдържанието на работата е в разработка и осъществяване на развиващи програми, а също така профилактични мерки, изпреварващи събитията.

  За децата с комуникативни нарушения, през учебната 2023/2024г.,  логопедът Милица Топалова  ще осъществява  ефективна превантивна, диагностична, терапевтична и консултативна работа. Основни направления в работата на логопеда в детската градина са:

Диагностична дейност- извършване на ранно логопедично оценяване на деца за установяване на потрeбности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; оценяване на езиковите и речеви особености на децата  с цел определяне естеството на комуникативните нарушения; провеждане на логопедични тестове и изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване; интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания и определяне на подходящи форми на  терапевтична работа; извършване на логопедична оценка на езиково – говорните и комуникативни умения на децата  със специални образователни потребности; извършване на логопедична оценка за проследяване напредъка в развитието на децата.

Терапевтична дейност - осъществяване на ранно логопедично въздействие при деца от предучилищна възраст с тежки комуникативни нарушения и обучителни трудности; провеждане на логопедична терапия  с деца  с комуникативни нарушени; изготвяне на индивидуални програми за корекционно – рехабилитационна работа за всички деца  с комуникативни нарушения, включени в логопедичната група; разработване на дидактични материали за подпомагане на логопедичното изследване, корекцията и рехабилитацията на деца  с комуникативни нарушения; провеждане на групова и/или индивидуална терапевтична работа;

Превантивна дейност - провеждане на изследване на устната реч на деца от предучилищна възраст; определяне на потребностите от индивидуална логопедична работа; извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата; запознаване на родителите със значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие; подпомагане на ранното обучение на деца с тежки комуникативни нарушения с цел включването им в образователния процес; оказване на методическа подкрепа на учителите с цел превенция на комуникативните нарушения и обучителни трудности.

Консултативна дейност - консултиране на родители на децата  със същността на комуникативните нарушения и обучителните трудности, както и с организацията на логопедичната подкрепа; консултиране на родители на деца  с комуникативни нарушения и при необходимост насочването им към допълнителни медицински или образователни услуги; консултиране на родителите за използването на различни подходи за преодоляване на комуникативните нарушения и обучителните трудности; стимулиране на родителите за активното им включване в корекционно – рехабилитационния процес и за използването на специализирана литература; консултиране на учителите.