Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
https://www.facebook.com/dg8gagarin

Проект 2023 " Различни, но единни и щастливи"   Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 Обучителен курс на тема: „Междукултурно обучение“ Хераклион/ о-в Крит

Детска градина №8 „Юрий Гагарин“,   гр. Казанлък

 

Проект

" Различни, но единни и щастливи"

 

Програма Еразъм+, Ключова дейност 1

проект

                 През месец Февруари 2023г. Детска градина №8 „Юрий Гагарин“ успешно приключи своята дейност по проект" Различни, но единни и щастливи ".

Основна дейност на този проект е усвояване и прилагане на съвременни методи на преподаване в сферата на междукултурната комуникация. Основен приоритет на екипът на детското заведение е предлагане на подрастващите на качествено образование и възпитание на всички деца, с цел преодоляване на неравенствата. За осъществяване на дейностите по проекта, част от педагогическия персонал, взе участие в структуриран обучителен курс на тема „Междукултурно обучение“, който се проведе на о-в Крит, Гърция.

Основна цел на проекта бе подобряване  работата на учителите с деца от смесени етнически групи, да се обогатят знанията на педагозите в областта на междукултурното образование, да се проучат добри европейски практики, да бъде проучена международната правна рамка и характеристиките на интеркултурното образование. Да се опознаят различни култури и да се изградят добросъседски взаимоотношения, в полза на образователния процес.

Постигнати резултати:

- подобряване педагогическите умения на преподавателите

- подобряване и осъвременяване на педагогическите услуги,

които предлага детската градина

- създаване на нова атмосфера, където най-важните

елементи са култът към знания и критичното мислене

-  развитие в обучаващите се на мотивация за получаване

на знания

-  повишена нагледност и емоционална наситеност

на образователната дейност.

 

Обучителен курс на тема:

„Междукултурно обучение“

Хераклион/ о-в Крит

 

1

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  2023 " Различни, но единни и щастливи"     Програма Еразъм+, Ключова дейност 1  Обучителен курс на тема:  „Междукултурно обучение“  Хераклион/ о-в Крит - Изображение 1