Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
https://www.facebook.com/dg8gagarin

Материална база

           

     Централната сграда на ДГ „Юрий Гагарин” се намира в централната            част на гр. Казанлък. Помещава се в масивна сграда.Tя е съобразена с всички           санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и        възпитание на децата, за провеждане  на качествен и пълноценен     педагогически процес. Открита 1975г ДГ  № 8 „Ю.Гагарин”.се отоплява             сприроден газ  Извършен е капиталов ремонт- ремонт на покрива, смяна на дограма, външна топлоизолация и ,газификация с подмяна  на  отоплителните тела,смяна на осветлението.

           Има 6 групи за деца на възраст от 3 до 7 г., които са сформирани по възрастов признак.Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала  и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

            Със Заповед на Кмета на Община Казанлък № 569 / 18.04.2016г ДГ с.Розово.  е преобразувана във филиал  на ДГ № 8 „Юрий Гагарин” гр.Казанлък.

            Филиалът на ДГ с.Розово  се намира в  с.Розово,ул.”Освобождение 4 №1. Помещава се в самостоятелна сграда. Всяка група има спално помещение, дневно помещение, санитарен възел, кухненски блок. Открита през 1982 г.. Отоплява се с климатици и твърдо гориво. Сградата е в добро състояние. Благодарения на труда и всеотдайността на учителите по групите има условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане  на качествен и пълноценен педагогически процес. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала  и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение. 

           В централната сграда за психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата.В групите има телевизор, видео и DVD плейър, лаптопи. .Две от групите разполагат с компютърни конфигурации, мултимедия. Играчките са подходящи за възрастта на децата. Детската градина разполага със съвременни нагледни материали за децата, книжки и др., обособени спални помещения с цветно детско спално бельо – различно за всяка група, гардеробчета и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.

           Във филиала в с.Розово децата се обучават и възпитават в добре обзаведени занимални, съобразени с възрастовите особености на децата от групите. Играчките са  недостатъчни, но наличните са подходящи за възрастта на децата. Разполагат с детско спално бельо – различно за всяка група. Гардеробчетата за децата са в по-голямата си част със счупени вратички. Санитарни възли са съобразени с възрастта на децата и с необходимата хигиена.

            Независимо от наличните условия, екипите на всяка група полагат значителни усилия в подреждането на материално-техническата база и организацията на образователната среда, като помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда.

           В ДГ № 8 „Юрий Гагарин” има установен  пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия, рационално и  здравословно хранене на децата. Седмичното меню ежеседмично се поставя на таблата за информация на всички родители в съответните възрастови групи.