Facebook
ДГ №8 "Юрий Гагарин"
https://www.facebook.com/dg8gagarin

Мисия и визия

      Мисия на детската градина:

      Утвърждаване на  ДГ № „Юрий Гагарин”като институция, която поема обществена отговорност за ранното образование на децата до 7 годишна възраст, за тяхната социална адаптация и подготовката им за поемането на първата им значима социална роля – ролята на ученик.

*Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно – образователна дейност като процес на всестранно и последователно навлизане на децата в обективния свят.Възпитание и обучение на децата съгласно ДОС и стандартите на Европейския съюз в дух на мир, толерантност и зачитане на националните и общовешки ценности на другите. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у децата.Координиране усилията на институциите, отговорни за отглеждането и възпитанието на децата от предучилищна възраст за стимулиране на физическото, интелектуалното, емоционалното, социалното и творческото им развитие и осигуряване на условия за сигурен и здравословен начин на живот в ДГ.

*Въвеждане в управлението и образователните дейности на набор от съвременни педагогически технологии /от обучение до стратегическо планиране и управление/.

*Формиране и развитие на основни човешки ценности, като уважение към правата и свободите на всяка дете, учител, родител и всеки друг участник в ВОП.

Визия на детската градина:

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина. Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

*Как работим със заобикалящата ни общност?

*Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?

*Как ще направим детската градина желано място за всекиго?

*Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес:

*Каква философия споделя детската градина?

*Какъв ще бъде приносът на всеки?

*Каква репутация да има детската градина?

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

*Работата ни трябва да е насочена към утвърждаване на ДГ № „Юрий Гагарин”като конкурентноспособна, умееща да формира у децата национални и общочовешки добродетели.

*Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

*Предпочитана среда за 2/3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическоразвитие.

*Работата ни да е насочена към потребностите на родителите, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.

*Да поощтряваме инициативността и предприемчивостта на всички служители в детската градина да бъдат по-отворени към новостите, да поощтрим творческото им мислене, да даваме повече гласност на положителното в работата ни.      

*Да превърнем детската градина в средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени отработата си. В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция ,като среда за социо-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца, родители и учители:

*Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии. Децата да могат много повече от това - да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат - да мислят, действат, експериментират. Детската градина да се превърне в образователна среда, провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание.

Ценности: екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни ценности.